Zadośćuczynienie za spam

Sąd Rejonowy w Warszawie w wyroku z dnia 24 stycznia 2019 roku uznał, że jednorazowa wiadomość stanowiąca spam prowadzi do naruszenia dóbr osobistych w postaci spokoju wewnętrznego człowieka, prywatności oraz swobody korespondencji. W efekcie przyznał zadośćuczynienie w kwocie 500 zł.

Powód domagał się zasądzenia kwoty 500 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych. Jako przyczynę tego naruszenia wskazał wysyłanie przez pozwaną spółkę wiadomości na jego skrzynkę mailową. Wiadomości te stanowiły tzw. niezamówioną informację handlową. Powód podnosił, że spam uniemożliwia mu sprawne korzystanie z komputera i telefonu. Ponadto wiadomości miały burzyć jego spokój wewnętrznych, a on sam był zmuszony do ciągłego kasowania przychodzącego spamu, co zajmowało mu nie tylko jego czas wolny, ale również rodziło ryzyko przypadkowego skasowania ważnych dla niego informacji. Zdaniem powoda spam naruszał jego dobra osobiste w postaci prawa do wolności, prawa do prywatności oraz prawa do nienaruszalności psychicznej. Zaznaczył również, że takie zachowania, niezgodne z obowiązującym prawem, nie mogą być tolerowane.

Pozwany nie zgodził się z zarzutami i wnosił o oddalenie powództwa. Podniósł, że sporny e-mail nie identyfikował powoda, jak również nie był on przez niego używany do celów prywatnych. Zaznaczył, że wolą ustawodawcy tworzącego ochronę osób fizycznych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną było stworzenie mechanizmów, których celem było zabezpieczenie oznaczonych osób fizycznych przed otrzymywaniem niezamówionej informacji handlowej. Nie ma więc zakazu przesyłania takich informacji na neutralne adresy e-mail. Pozwany podniósł również, że powód nie udowodnił, aby otrzymał więcej niż jednego emaila zawierającego ofertę pozwanego, a nie sposób uznawać jednej takiej wiadomości jako naruszającą dobra osobiste.

Sąd nie przychylił się jednak do argumentacji pozwanego i zasądził na rzecz powoda kwotę 500 zł. W uzasadnieniu podkreślił, że nawet jednorazowa wiadomość stanowiąca spam prowadzi do naruszenia dóbr osobistych takich jak spokój wewnętrzny człowieka, prywatność czy swoboda korespondencji. Otrzymywanie zaś przez powoda niezamówionych informacji handlowych (reklam) drogą e-mailową bez wątpienia utrudniało mu sprawne i efektywne korzystanie z poczty elektronicznej. Odbiorca takiej informacji traci bowiem czas na jej sprawdzanie, co wymaga dodatkowej koncentracji, gdyż istnieje ryzyko omyłkowego usunięcia innej istotnej wiadomości. Ponadto odbieranie niechcianych e-maili może powodować uczucie irytacji czy zniecierpliwienia. Sąd wskazał również, że powód nie udzielał nigdy pozwanemu zgody na przesyłanie informacji handlowych w jakiejkolwiek formie, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ponadto fakt, że w adresie email nie wskazano imienia i nazwiska nie jest okolicznością świadczącą o tym, że odbiorca wiadomości nie jest osobą fizyczną. Ustawa Prawo telekomunikacyjne nie wymaga, aby oznaczenie osoby fizycznej było równoznaczne z podaniem w adresie poczty elektronicznej jej danych osobowych.

Potrzebujesz porady prawnej? Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego lub wizyty w Kancelarii w Częstochowie. Odpowiednio wczesna konsultacja prawna z radcą prawnym pomoże Ci uniknąć wielu przyszłych problemów.

Zapraszamy także do śledzenia naszej działalności na facebooku oraz twitterze.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *