Postępowania sądowe i arbitrażowe


Kancelaria oferuje reprezentację Klientów i prowadzenie spraw w postępowaniach przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji, przed sądami administracyjnymi, jak i przed Sądem Najwyższym, a także sądami arbitrażowymi.

Podstawową zasadą jest maksymalizowanie korzyści Klienta. Tym samym każda sprawa podlega szczegółowej analizie dla oceny jaka będzie najkorzystniejsza droga rozwiązania sporu – proces sądowy, arbitrażowy, czy też ugoda – tak by jednocześnie minimalizować związane z tym ryzyka, koszty i potrzebny czas. Klient z góry informowany jest o przyjętej taktyce procesowej, a posiadane doświadczenie pozwala na przedstawienie Klientowi możliwych scenariuszy procesu.


RODO/Compliance


Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów oraz szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych (RODO). Oferujemy w tym zakresie zarówno możliwość przeprowadzenia audytu zgodności działalności z przepisami RODO, jak i kompleksowe wdrożenie w przedsiębiorstwie ochrony danych osobowych, w tym sporządzenie całej niezbędnej dokumentacji oraz procedur niezbędnych dla dostosowania działalności do wymogów prawa.

Kancelaria oferuje wsparcie także w zakresie dostosowania działalności do innych przepisów prawa, w tym identyfikację zagrożeń, implementację stosowania przepisów, tworzenie procedur, wsparcie w przypadku sytuacji kryzysowych oraz ocenę funkcjonujących w organizacji zasad pod kątem obowiązującego prawa oraz norm. Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie zarządzania ryzykiem w celu zniwelowania go do akceptowalnego poziomu, przy
uwzględnieniu specyfiki danej branży.


Prawo Spółek


Kancelaria oferuje reprezentację i wspomaga Klientów w przygotowaniu i przeprowadzeniu skomplikowanych przedsięwzięć biznesowych. Obejmuje to zaproponowanie struktury przedsięwzięcia najkorzystniejszej z punktu widzenia interesów Klienta, tj. wybranie struktury, która będzie najprostsza dla prowadzenia codziennej działalności, w maksymalnym możliwym stopniu zdejmie z Klienta ryzyka związane z prowadzoną działalnością, jak i zminimalizuje koszty. Działalność ta ma charakter kompleksowy, tj. obejmuje także efektywne wdrożenie zaproponowanych rozwiązań. Znajomość zagadnień biznesowych uzyskana podczas prowadzonych audytów pozwala na lepsze zrozumienie oczekiwań Klientów i interdyscyplinarne podejście do zlecenia.


Działalność ta obejmuje m.in. doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności, tworzenie i rejestrację spółek prawa handlowego, uzyskiwanie dla Klientów zezwoleń i koncesji oraz zgłoszeń, a także całościową obsługę Klientów w zakresie doradztwa dla bieżącej działalności, w tym pomoc w realizacji wymogów korporacyjnych, np. obsługę zgromadzeń wspólników i przygotowywanie dokumentów niezbędnych w działalności.

 

Nieruchomości

 

Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie dla Klientów w prowadzonych przez nich
procesach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie inwestycji budowlanych. Obejmuje to także reprezentację Klientów w ramach postępowań mających na celu odzyskiwanie nieruchomości, w szczególności przejętych przez Państwo na podstawie przepisów tworzonych przez poprzedni ustrój. Rekomendujemy inwestorom optymalne rozwiązania, pozwalające zminimalizować ryzyka związane z nabywaniem nieruchomości.

Działalność ta obejmuje m.in. przygotowanie projektów umów dotyczących przeniesienia własności nieruchomości, jak i umów stanowiących podstawę korzystania z nieruchomości, czy też wsparcie w negocjowaniu tych umów, przygotowanie analiz stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w wyborze rozwiązań inwestycyjnych w zakresie nabywania i zbywania nieruchomości, przygotowanie i negocjowanie umów kredytowych, pomoc prawną w zakresie uregulowania stanu prawnego nieruchomości, w szczególności w zakresie zasiedzenia, wywłaszczenia i zniesienia współwłasności nieruchomości, obsługę prawną w trakcie procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

 

Opinie, regulaminy, umowy i wzory dokumentów

 

Kancelaria oferuje wsparcie Klientów w wymagających wiedzy prawnej przedsięwzięciach. Obejmuje to opracowanie wzorów dokumentacji i regulaminów, przede wszystkim dla działalności sklepów internetowych, adresowanych zarówno do konsumentów, jak i przedsiębiorców. Kancelaria oferuje pełne pakiety dokumentów niezbędnych dla prowadzenia działalności zgodnie z prawem, dostosowane do specyfiki działalności danego Klienta. Działalność ta obejmuje także kompleksowe wsparcie działalności biznesowej przedsiębiorcy, w tym sporządzanie wszelkich niezbędnych umów i opinii.

 

Upadłość/Restrukturyzacja

 

Kancelaria oferuje reprezentację przedsiębiorców i osób fizycznych w negocjacjach, wspomaga w opracowywaniu dokumentacji porozumień restrukturyzacyjnych oraz reprezentuje w postępowaniach upadłościowych – w roli dłużnika, jak i wierzyciela. Kancelaria dba w tym zakresie także o maksymalne bezpieczeństwo kadry zarządzającej.

Działalność ta obejmuje m.in. doradztwo w przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, reprezentację w prowadzonych postępowaniach upadłościowych, planowanie i doradztwo w zakresie procesów przekształceń, łączenia, podziału i likwidacji podmiotów, doradztwo w przeprowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, a także opracowywanie strategii i reprezentację w ramach zawieraniu układu.