Czy odfrankowienie kredytu może być sprzeczne z prawem?

Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził nieważność umowy o kredyt indeksowany do franka szwajcarskiego. Co istotne, Sąd ten uznał, że odfrankowienie tej umowy byłoby sprzeczne z prawem, a konkretnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie wskaźników finansowych, tzw. BMR. Zgodnie z jego treścią oprocentowanie kredytu w złotówkach nie może odnosić się do innej waluty.

Mowa tutaj o wyroku z 20 grudnia 2019 roku (XXV C 1597/17). Został w nim zaprezentowany pogląd, zgodnie z którym umowy kredytu hipotecznego w złotych oprocentowana według wskaźnika LIBOR jest sprzeczna z rozporządzeniem w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne (tzw. rozporządzenie BMR), a w efekcie nieważna z mocy prawa.

Wspomniana sprawa dotyczyła umowy z 2008 roku. Powódka domagała się unieważnienia umowy i zapłaty. Sąd po pierwsze uznał, że zawarta w umowie klauzula indeksacyjna ma charakter abuzywny. Następnie, zgodnie z wytycznymi TSUE wyrażonymi w sprawie Państwa Dziubak Sąd rozważył, czy dopuszczalne jest utrzymanie umowy w mocy jako kredytu w złotych z oprocentowaniem opartym o stawkę LIBOR. Sąd zaznaczył, że 1 stycznia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie 2016/1011 w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne, tzw. rozporządzenie BMR. Według jego treści banki są uprawnione do stosowania tylko wskaźników spełniających jego wytyczne. LIBOR spełnia te wymogi, ale nie odnosi się do kredytów w złotych.

W myśl art. 27 ust. 1 pkt a BMR, administrator wskaźnika publikuje oświadczenia dotyczące wskaźnika referencyjnego, w którym jednoznacznie definiuje rynek lub realia gospodarcze, których pomiar jest celem wskaźnika referencyjnego, oraz okoliczności, w jakich pomiar ten może stać się niewiarygodny. Wskaźnik LIBOR jest obliczany jedynie dla pięciu walut, w tym dla franka i euro. Nie ma jednak wśród nich polskiej złotówki. Możliwe jest zatem wysunięcie poglądu, że rozporządzenie BMR zabrania zastosowania stawki LIBOR jako wskaźnika referencyjnego dla wierzytelności wyrażonych w złotym polskim. Skoro zatem nie jest możliwe utrzymanie w mocy umowy odfrankowionej z oprocentowaniem LIBOR, Sąd ją unieważnił.

Należy jednak zauważyć, przedstawiona powyżej interpretacja nie jest jedyną możliwą. Rozporządzenie BMR zasadniczo jest bowiem adresowane do instytucji finansowych, które powinny stosować odpowiednie wskaźniki gospodarcze. Jednocześnie można dyskutować, czy treść tego rozporządzenia wyklucza stosowanie stawki LIBOR w sytuacji, gdy została ona przyjęta przez strony w umowie, na mocy ich decyzji. Kwestia ta pozostaje zatem otwarta, jednak jest to z pewnością ciekawy wątek i mocny argument dla osób dążących do całkowitego unieważnienia umowy kredytu frankowego.

Nie wiesz czy Twoja umowa kredytu frankowego także może zostać odfrankowiona lub unieważniona? Zapytaj o bezpłatną analizę przeprowadzoną przez radcę prawnego – mailowo, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Kancelarii w Częstochowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.