Spór o dolinę… w nazwie

Spółka DNP produkuje karmę mokrą dla zwierząt pod marką „Dolina Noteci”. Spółka od lat promuje tę markę, a produkt zdobył liczne nagrody. Natomiast w 2016 roku inna spółka (El Dorado) rozpoczęła sprzedaż karmy suchej dla zwierząt pod markę „Dolina Baryczy”. Informacje o takich działaniach dotarły do spółki DNP, także poprzez zapytania Klientów. DNP wezwała konkurenta do zaprzestania używania oznaczenia, jednak wezwanie to nie odniosło skutku. Sprawa ta znalazła swój finał przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie (wyrok z 9.7.2019 roku, I AGa 171/18).

El Dorado uzyskała rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego obejmującego element słowny „Dolina Baryczy” w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Sprzeciw zgłoszony przez DNP został odrzucony z uwagi na nieprzetłumaczenie dokumentów załączonych do wniosku.

Spółka DNP zgłosiła i i uzyskała rejestrację znaków towarowych UE „Dolina Noteci Premium” oraz „Dolina Noteci Biologically Appropriate Safety Food”. Sprzeciw zgłoszony przez El Dorado, oparty o wcześniejszą rejestrację wzorów wspólnotowych także nie został uwzględniony z uwagi na to, że zdaniem Urzędu, wzory przemysłowe nie kwalifikują do używania w obrocie jako znaki towarowe.

Do konfrontacji doszło przed Urzędem Patentowym RP, gdy El Dorado zgłosiła oznaczenie słowne „Dolina Baryczy”. UP odmówił rejestracji, wskazując, że oznaczenie to nie posiada dostatecznych znamion odróżniających, które pozwalałyby na identyfikację źródeł pochodzenia towaru. Oznaczenie to ma charakter informacyjny, wskazując na region geograficzny, ale nie na konkretne przedsiębiorstwo. Inaczej UP ocenił znak słowny „Dolina Noteci”. Uznał, że jest to znak towarowy posiadający zdolność odróżniającą pochodzenie danego towaru od konkretnego przedsiębiorstwa i udzielił mu prawa ochronnego.

Następnie El Dorado złożyła do Sądu Okręgowego w Lublinie powództwo o ustalenie, że oferowanie przez nią, reklamowanie, wprowadzanie do obrotu, sprzedaż, import i eksport karmy dla zwierząt w opakowaniu oznaczonym słownie „Dolina Baryczy” nie narusza praw ochronnych spółki DNP do znaków towarowych, słowno-graficznych, zawierających element słowny „Dolina Noteci”. Domagała się także ustalenia, że DNP nie przysługuje roszczenie z tytułu popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji o zaniechanie używania oznaczenia „Dolina Baryczy”.

SO w Lublinie oddalił roszczenie El Dorado. Podstawę orzeczenie stanowiło uznanie, że Spółka nie posiada interesu prawnego w wytoczeniu powództwa o ustalenie, a nadto naruszyła prawa wyłączne DNP do zarejestrowanych znaków towarowych.

Brak interesu prawnego Sąd wywiódł z możliwości dochodzenia swoich praw w innym trybie, przed wyspecjalizowanym i szczególnym Sądem Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych w Warszawie, który jest trybem wyłącznym.

Zdaniem Sądu El Dorado nie wykazała także przesłanek roszczenia, bowiem jej działania naruszają prawa ochronne DNP.

W efekcie Sąd ocenił, że El Dorado dopuściło się także czynu nieuczciwej konkurencji poprzez wprowadzenie w błąd co do pochodzenia towarów, jak i bezprawnego wykorzystania renomy produktu.

W ocenie Sądu, oba produkty dotyczą karmy dla zwierząt. Dominującym elementem słownym obu oznaczeń jest „Dolina”, który sugeruje podobieństwo i pochodzenie znaków od jednego przedsiębiorstwa, jako linia produktów ze sobą powiązanych. Produkt „Dolina Baryczy” może być więc odbierany jako kolejna marka wypuszczona przez producenta „Doliny Noteci”. Tym bardziej, że znak ten posiada zdolność odróżniającą dla karmy dla zwierząt.

Sąd Apelacyjny w Lublinie, rozpoznając apelację El Dorado, utrzymał wyrok w mocy, choć odmiennie ocenił kwestię interesu prawnego. Sąd uznał, że Spółka swoich roszczeń nie wywodziła z praw wyłącznych do unijnego znaku towarowego, ale znaku towarowego. Podzielił jednak stanowisko SO w zakresie braku wykazania przesłanek uzasadniających roszczenie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *